ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

2019-08-20

Krościenko Wyżne, 2019-08-20
OSP/1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne
KRS 0000157962, NIP 6842350471, REGON 371166434
tel. 13 43 15 813
e-mail - osppustyny@osppustyny.pl
strona internetowa - osppustyny.pl

II. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.
III. Przedmiot zadania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego" obejmująca dostarczenie:
1) Podpór stabilizacji PT-1600 z łącznikiem podpór stabilizacji - 3 kpl.
2) Zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów HTS90/LSH 4 Lukas lub równoważnego.
Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
IV. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.
V. Termin i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne
najpóźniej do godz. 900 dnia 27 sierpnia 2019 r.
2. Koperta zawierająca ofertę powinna być oznakowana następująco:
Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne OSP/1/2019 OFERTA „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego" Nie otwierać do godz. 905 dnia 27 sierpnia 2019 r.
2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 905 w siedzibie Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
ul. Centralna 15, 38-422 Krościenko Wyżne
VI. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1, muszą być wypełnione puste pola.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy oraz opatrzoną pieczęcią firmową Wykonawcy.
4. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby upoważnionej.
6. Oferty niekompletne, nieczytelne nie będą rozpatrywane.
VII. Warunki udziału Wykonawcy:
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji.
VIII. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze i ocenie oferty zamawiający kierować się będzie następującym kryterium
CENA - 100% = 100 pkt.
2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
3.
Najniższa oferowana cena
Cena = --------------------------------------------- x 100
Cena oferty badanej
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Informację o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom e-mailem.
IX. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania powodu.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Warunki zmiany umowy:
a) wystąpienie okoliczności, niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy wpływających na jej realizację,
b) strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
c) Wszelkie zmiany do umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
5. Zamawiający nie przewiduje podobnego zakupu w okresie 3 lat od zamówienia podstawowego dla wybranego wykonawcy.
6. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Krzysztof Podkul, tel. 13 43 15 813 e-mail - k.podkul@interia.pl.

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

OSP/1/2019


OFERTA

Dane Wykonawcy:

Nazwa............................................................................................................................................
Siedziba.........................................................................................................................................
Nr telefonu...........................................................................................................................
NIP................................ REGON .............................. KRS (jeśli dotyczy)..........................


Dane Zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach
ul. Centralna 15, 38 422 Krościenko Wyżne


Odpowiadając na zapytanie ofertowe, oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego" za cenę:
 cena netto:................. zł (słownie: .........................................................)
 podatek VAT ........% ........................zł
 cena brutto: .............zł (słownie: ............................................................)


Do oferty należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, że:
1. Oświadczamy, że podane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonamy zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r.
4. Udzielamy gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres .............. miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Okres rękojmi będzie tożsamy z okresem gwarancji.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

 


_______________________________________________
Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik do oferty
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach ul. Centralna 15, 38 422 Krościenko Wyżne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego pn.:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego"

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego, np. z przepisów podatkowych, rachunkowych zgodnie z art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej lub z umów regulujących finansowanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania umowy. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.


Oświadczenie:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, danych takich jak: imię i nazwisko, adres, NIP, regon, KRS, numer telefonu, adres e-mail. W każdym momencie mogę wycofać zgodę wysyłając oświadczenie na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

2. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.


_______________________________________________
Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

 

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

OSP/1/2019

UMOWA NR .............

zawarta w dniu .................................... 2019 r. w Pustynach pomiędzy
a Ochotniczą Strażą Pożarną w Pustynach z siedzibą w Pustynach przy ul. Centralnej 15, 38 422 Krościenko Wyżne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000157962, NIP 6842350471, REGON 371166434
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Podkula - Prezesa
Marcin Zygarowicz - Skarbnika
zwaną dalej Zamawiającym,
a ..................................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,


Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne na dostawę pn.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego" obejmującą dostarczenie:
1) Podpór stabilizacji PT-1600 z łącznikiem podpór stabilizacji - 3 kpl.
2) Zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów HTS90/LSH 4 Lukas lub równoważnego.
2. Miejsce dostawy: Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, ul. Centralna 15, 38 422 Krościenko Wyżne.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 30 września 2019 r.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie złożonej oferty, na kwotę:
1) netto: ............. zł (słownie: ..................... złotych ....../100),
2) podatek VAT 23% tj. ........... zł (słownie: .......................... złote .../100),
3) brutto: ............. zł (słownie: ........................ złotych .........../100).
3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

§ 4
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT płatnej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 28 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołu odbioru atesty lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami prawnymi urządzeń stanowiących przedmiot umowy, jeśli dla danego produktu przepisy prawa przewidują wymóg takiego posiadania takiego, bądź atestu czy certyfikatu zgodności z normami wydanego przez Jednostkę Certyfikującą.

§ 5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
2) Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
3) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 2.
4) Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie należności przez Zamawiającego.
4. W przypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 6
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty jego odbioru końcowego.

§ 7
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedziba firmy, REGON, NIP, względnie dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Dane te mogę być udostępnione innym podmiotom w celu wykonania umowy do dochodzenia roszczeń związanych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawca został poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
3. Zamawiający przekazał Wykonawcy klauzulę informacyjną, która zawiera informację wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 8
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowane będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Powstałe w trakcie umowy lub po jej zakończeniu spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

    ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA

 

Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego

OSP/1/2019

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach ul. Centralna 15, 38 422 Krościenko Wyżne.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przedmiotu zapytania ofertowego pn.:

„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pustyny celem zwiększenia potencjału technicznego"

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego, np. z przepisów podatkowych, rachunkowych zgodnie z art. 86 par. 1 Ordynacji podatkowej lub z umów regulujących finansowanie przedmiotu zapytania ofertowego.

Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Oferent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania umowy. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

 

 

 

Start Napisz do nas Kontakt